Klachten

We proberen op Pretpalet zo goed mogelijk ons werk te doen. Toch kan het zijn dat u een keer niet tevreden bent over onze dienstverlening. We hopen dat u dit met ons bespreekt, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen en de lucht kunnen klaren. Als dit niet lukt of u vindt de klacht dusdanig ernstig dat u het groter aan wilt pakken dan zijn daar onderstaande manieren voor.

Indienen klacht

Uw klacht kunt u persoonlijk, per mail of per brief indienen. U kunt dit ook laten doen door iemand die door u gemachtigd is. De klager kan zijn klacht schriftelijk indienen bij Pretpalet, Bettekamp 99, 6712 EJ Ede, ter attentie van de directie.

De directie zal uw klacht onderzoeken. Binnen 10 werkdagen krijgt u een reactie. Mocht deze reactie niet leiden tot een gewenste uitkomst dan kun u uw klacht voorleggen aan een klachtencommissie.

Klachtencommissie (Jeugdwetkinderen)

Cliënten die zorg ontvangen via Jeugdwet kunnen een externe vertrouwenspersonen raadplegen via Stichting Advies/Klachtenbureau Jeugdzorg. (www.akj.nl) 0800-5551000. De externe klachtencommissie is verplicht tot hoor en wederhoor. Dit kan mondeling en/of schriftelijk (of via mail). De klachtencommissie bepaalt in overleg met de partijen of de partijen gezamenlijk of apart worden gehoord door de klachtencommissie. De commissie besluit na onderzoek en in overleg met de partijen of bemiddeling en/of beoordeling van de klacht volgt. De commissie kan besluiten de klacht niet verder te behandelen als de klacht door de klager wordt ingetrokken of als de klacht naar tevredenheid van de klager is opgelost en als de aangeklaagde het hier mee eens is. Wanneer de klager geen medewerking aan het onderzoek van de klachtencommissie verleent, wordt de klacht als niet ingediend beschouwd. Als klachtencommissie tot een beoordeling komt over de gegrondheid van de klacht, stelt zij de partijen hier binnen een termijn van 30 werkdagen nadat de klacht is ontvangen, per email van op de hoogte. De uitspraken van de klachtencommissie is bindend voor Pretpalet.

Consequenties die voortvloeien uit het oordeel van de klachtencommissie worden zo snel mogelijk afgehandeld, in elk geval binnen een termijn van zes weken. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor een termijn van 2 jaar bewaard. Klachten worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.

Geschillencommissie (BSO/ BSO+kinderen)

Voor de BSO en BSO+ zijn we aangesloten bij de Geschillencommissie. Wanneer u er met ons niet uitkomt kunt u bij hen uw klacht neerleggen. Het kan zijn dat zij bemiddeling vragen via de brancheorganisatie. Op de website van de geschillencommissie vindt u uitleg over de procedure, en ook voorbeeldbrieven/ e-mails vinden die u voor uw klacht kunt gebruiken. Voor het indienen van een klacht betaalt u een vergoeding, die u terug krijgt als uw klacht gegrond wordt verklaard.