Klachten

We proberen op Pretpalet zo goed mogelijk ons werk te doen. Toch kan het zijn dat u een keer niet tevreden bent over onze dienstverlening.

Uw klacht kunt u persoonlijk, per mail of per brief indienen. U kunt dit ook laten doen door iemand die door u gemachtigd is. De directie zal uw klacht onderzoeken. Binnen 10 werkdagen krijgt u een reactie. Mocht deze reactie niet leiden tot een gewenste uitkomst dan kun u uw klacht voorleggen aan een klachtencommissie.

Klachtencommissie

Cliënten die zorg ontvangen via Jeugdwet kunnen ook externe vertrouwenspersonen raadplegen via Stichting Advies/Klachtenbureau Jeugdzorg. (www.akj.nl) 0800-5551000/ De externe klachtencommissie ie verplicht tot hoor en wederhoor. Dit kan mondeling en/of schriftelijk (of via mail). De klachtencommissie bepaalt in overleg met de partijen of de partijen gezamenlijk of apart worden gehoord door de klachtencommissie. De commissie besluit na onderzoek en in overleg met de partijen of bemiddeling en/of beoordeling van de klacht volgt. De commissie kan besluiten de klacht niet verder te behandelen als de klacht door de klager wordt ingetrokken of als de klacht naar tevredenheid van de klager is opgelost en als de aangeklaagde het hier mee eens is. Wanneer de klager geen medewerking aan het onderzoek van de klachtencommissie verleent, wordt de klacht als niet ingediend beschouwd. Als klachtencommissie tot een beoordeling komt over de gegrondheid van de klacht,stelt zij de partijen hier binnen een termijn van 30 werkdagen nadat de klacht is ontvangen, per email van op de hoogte.  Als de klachtencommissie van deze termijn afwijkt zal zij dit per email aan de partijen laten weten. De commissie zal daarbij de redenen van het uitstel toelichten en tevens aangeven binnen welke termijn ze haar oordeel wel zal uitbrengen. De klachtencommissie ie verplicht tot geheimhouding. De uitspraken van de klachtencommissie is bindend voor Pretpalet.

Consequenties die voortvloeien uit het oordeel van de klachtencommissie worden zo snel mogelijk afgehandeld, in elk geval binnen een termijn van zes weken.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor een termijn van 2 jaar bewaard. Klachten worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.

Indienen klacht

De klager kan zijn klacht schriftelijk indienen bij Pretpalet, Bettekamp 99, 6712 EJ Ede, ter attentie van de directie.

Voor de BSO en BSO+ zijn we aangesloten bij de Geschillencommissie. Via hun kunt u een klacht indienen als u er niet persoonlijk uitkomt met ons. Wat we natuurlijk veel liever hebben. Maar soms is de drempel te hoog of de klacht te ingewikkeld.